Aktuality ZŠ

Neděle 19.5.2024
Žáci 2. ročníků odjíždějí dnes na školu v přírodě do Jeseníků. Jak se jim daří, můžete sledovat pod tímto odkazem v záložce LVK a ŠVP - aktuálně.

Pondělí 13.5.2024
Žáci 3. ročníků vyrazili do školy v přírodě do Orlických hor. Jak se jim daří, můžete sledovat pod tímto odkazem v záložce Škola v přírodě II.

Pondělí 13.5.2024
Žáčci 1. ročníků vyrazili na školu v přírodě do Jeseníků. Jak se jim daří můžete sledovat v odkazu LVK a ŠVP - aktuálně. 

Pátek 10.5.2024
Žáci a žákyně prvního stupně se v pátek 10. května zúčastnili krajského finále štafetového poháru. Děti vybojovaly krásné 10. místo.

Pátek 10.5.2024
Byl zveřejněn seznam přijatých žáků do prvního ročníku. 


Středa 8.5.2024
V pondělí, dne 6. května 2024, se na venkovním multifunkčním sportovišti v Ohrazenicích uskutečnil pátý ročník národní soutěže Sportovní den mládeže v Pardubicích 7 pro místní děti a žáky Základní školy Ohrazenice.

Čtvrtek 2.5.2024

Čtvrtek 2.5.2024
Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 9. a 10. 5. 2024.


Středa 3.4.2024
Ve středu 3.4.2024 se vítězové školního kola soutěže Mladý zemědělec - Eliška Brtková, Tereza Tesařová a Filip Jedlička z 8.C zúčastnili semifinále soutěže na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Chrudimi.

Úterý 2.4.2024
Byl vložen měsíční plán práce na duben 2024.

Projektový záměr

Projektový záměr – Základní škola Pardubice – Ohrazenice, Trnovská 159

Název projektu: Inovace s úsměvem

Hodnota projektu: 1.378.990,-Kč

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1.6.2011 do 30.11. 2013)

Zdroje financování projektu: program EU peníze školám

 

Naše škola leží při severním okraji krajského města Pardubice. Ke dni 30.9.2010 jsme evidovali celkem 251 žáků, kteří jsou především ze VII. pardubického obvodu jež tvoří části Ohrazenice, Doubravice, Trnová, Rosice nad Labem a Semtín. Další děti dojíždí z přilehlých obcí např. Staré Hradiště, Brozany, Ráby, Srch, Hrádek, Němčice. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání, má zastoupeno všech devět ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Areál školy je situován ve třech budovách. V první - hlavní budově se nachází ředitelství školy, 3. - 9. ročníky a odborné učebny. Ve druhé jsou 1. a 2. ročníky, školní družina a školní jídelna. Ve třetí budově je tělocvična sloužící jak k výuce žáků, tak i k volnočasovým aktivitám. Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou, výukovými programy, učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou v rámci možností průběžně obměňovány a doplňovány. V učebně výpočetní techniky je k dispozici vysokorychlostní připojení k internetu, stejně tak ho mohou využívat pedagogičtí pracovníci ve sborovně, knihovně i většině kabinetů.

Pedagogický sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkový průměr je spíše nižší. Ve škole působí 1 výchovný poradce, 2 školní metodici prevence, 1 školní koordinátor EVVO, 1 školní knihovnice a 2 vychovatelky. Ve sboru jsou pedagogové s kvalifikací pro reedukační péči o žáky s vývojovými poruchami učení. Řada učitelů má též kvalifikaci zdravotníka a kvalifikaci instruktorů, např. cyklistiky, lyžování a dalších tělovýchovných zaměření. Silná stránka našich učitelů je v plné kvalifikaci. Naopak prostor pro zlepšení a další práci vidíme například v dalším vzdělávání.

Škola má poměrně velký počet integrovaných dětí a dále děti, které jsou v péči PPP Pardubice a nejsou zařazeny mezi integrované děti nebo žáci, u kterých byla v průběhu školního roku diagnostikována např. vývojová porucha učení. Těmto dětem věnujeme a v budoucích letech chceme věnovat velice intenzivní péči. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků dle nových poznatků o psychosomatickém vývoji dětí, proto je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků především v oblastech osobnostní a sociální výchovy, uplatňování moderních metod v didaktice předmětů, využívání výpočetní techniky a interaktivních medií ve výuce.

Na naší škole jsou zřízeny třídy se zaměřením na fotbal a cyklistiku. Navíc se profilujeme směrem k intenzívnímu a všestrannému sportovnímu zaměření v oblasti výchovy a vzdělávání našich žáků a jsme zapojeni v programu Intenzifikace činnosti sportovních tříd na ZŠ v rámci projektu MŠMT, vše v součinnosti a za podpory Center pro sportovní výchovu žáků a mládeže. Velký důraz je kladen na pestrou nabídku mimoškolních zájmových aktivit, které poskytují zajímavou a smysluplnou alternativu trávení volného času. Nabídka zájmových útvarů vychází z průzkumu zájmu mezi žáky a každoročně se mění dle možností školy a zájmu žáků.

Ve škole se dlouhodobě věnujeme problematice všestranné sportovní přípravě a počítačové gramotnosti a to jak ve výuce, tak i při pořádání mimo výukových činností. Podle našich poznatků z minulých let je patrný ubývající zájem žáků o semináře z přírodovědných předmětů a matematiky. Dále pak pozorujeme klesající úroveň zájmu i znalostí v oblasti českého jazyka – čtenářská gramotnost. Naopak rádi vidíme, že se naši žáci zajímají hodně o cizí jazyk - angličtina a dobrých výsledků dosahují zejména v této oblasti na projektové úrovni, kde se dobře umisťují v různých soutěžích či olympiádách. Žáci naší školy nejčastěji pokračují ve studiu na středních školách.

Vzhledem k  charakteru naší školy a také vzhledem k obsahu našeho ŠVP se domníváme, že nejvíce užitečné a prospěšné bude věnovat naši energii a prostředky v rámci projektu „Inovace s úsměvem“ do oblastí individualizace matematiky a inovace a zkvalitnění výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, ICT a přírodních věd. Všechny tyto oblasti účelně propojíme s využitím ICT. Celkově je tedy záměrem projektu především zlepšení a zkvalitnění výuky matematiky, přírodovědných předmětů a čtenářské gramotnosti za přispění ICT a to i díky inovovaným materiálům, které mají napomoci vzdělávat žáky v souladu s moderními trendy a za přispění nejmodernějších IC technologií. Tyto oblasti jsou v ŠVP rozpracovány v kapitolách výchovné a vzdělávací strategie jednotlivých předmětů.

Cíle projektu budou naplněny jak individualizací výuky, tak i vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Metodické kurzy v oblasti čtenářské a přírodovědné gramotnosti pak budou sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Velký přínos vidíme i v zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP.

Projekt bude mít přímý vliv celkem na 251 žáků. Z toho 93 jich bude z prvního stupně a 158 z druhého stupně. Žáci budou podpořeni téměř rovnoměrně v jednotlivých ročnících, protože se domníváme, že v souladu s naším ŠVP bude toto rozložení nejefektivnější. Ze strany podpořených žáků očekáváme kladné reakce a chuť spolupracovat při realizaci projektu.

Aktivně se na projektu bude dále podílet 20 (počet) učitelů. Jedná se zcela v souladu s cíly projektu o kvalifikované pedagogy. Přínos pro učitele vidíme zejména v následujících bodech

  • učitelé budou oceněni za nadstandardní práci navíc – sami ji často vykonávají již teď zcela bez nároku na ohodnocení nebo za minimální odměnu
  • učitelé budou mít motivaci zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění i ostatní
  • učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení projektu

Výsledkem projektu bude vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků. Vytvořené sady vzdělávacích materiálů budou dostupné všem učitelům ve škole. Ti je tak budou moci použít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také využitelné ostatními učiteli. Výsledkem individualizace výuky by měla být především získaná zkušenost s tímto typem výuky ve větším měřítku. Rovněž pak sdílení zkušeností učitelů navzájem z výuky stejného předmětu ve stejné třídě ve stejný čas. Nechceme si dávat nereálné cíle. Naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních forem výuky a zejména pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi. Značným přínosem pro učitele bude zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP.

Změnu bychom rádi rozpoznali formou rozhovorů se zapojenými učiteli i žáky a možná i rodiči. Vhodným nástrojem se nám jeví také nějaká forma dotazníkového šetření týkající se kvality výuky. Samozřejmě se nevzdáváme ani myšlenky na měření znalostí žáků v daných oblastech. Budeme jej realizovat, shledáme-li takovéto testování užitečné pro vyhodnocení míry dosažení cílů projektu. Vhodné by mohlo být například srovnání na začátku projektu.

Domníváme se, že projekt je v souladu se školním vzdělávacím plánem, zaměřuje se na oblasti, ve kterých se jako škola chceme zlepšovat a odpovídá tomu, kam se chceme v budoucnu ubírat.

Věříme, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.

 

V Pardubicích – Ohrazenici dne 31. 5. 2011

Mgr. Bc. František Stejskal
ředitel školy

KomenskýZŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31