Aktuality ZŠ

Úterý 2.10.2018
Byl vložen plán práce na říjen 2018.

Pondělí 17.9.2018
Žáci 8. ročníku odjeli na pětidenní adaptační kurz na chatu Kazmarku. Jak se jim daří, můžete sledovat v záložce Adaptační kurz - Aktuálně.

Pondělí 3.9.2018
Byl vložen měsíční plán práce na září 2018.

Pátek 31.8.2018
Informace o začátku nového školního roku pro 1. ročník.
Pátek 31.8.2018
Rozmístění učeben:

Pátek 31.8.2018
Nové zprávy budou postupně doplňovány podle podle aktuální situace s ohledem na probíhající rekonstrukci – děkujeme za pochopení.

Pátek 31.8.2018
Byly vloženy informace o organizaci školního roku 2018-2019. 

Pátek 31.8.2018

Pátek 31.8.2018
ŠJ začíná vařit od 4. 9. 2018. 

Pondělí 30.7.2018
V záložce Rekonstrukce všech objektů školy můžete sledovat průběh rekonstrukce odborných učeben.


Organizační řád

 • MŠ zajišťuje rozvoj a výchovu dětí ve věku od 3 let do nástupu základní školy.
 • MŠ vytváří podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jenž si osvojuje pravidla chování a získává základní životní hodnoty. Připravuje jej pro zvláštní vzdělávání.
 • Při plnění svých stanovených cílů vzdělávání a výchovy se MŠ řídí dle platných právních předpisů, a to především zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 • MŠ se řídí Listinou lidských práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte. Jsou respektována práva dítěte.
 • Provozovatelem MŠ je statutární město Pardubice.
 • Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30, v době prázdnin ZŠ je provoz MŠ jen do 16:00 hodin.
 • V době vánočních a jarních prázdnin je mateřská škola uzavřena současně se základní školu.
 • Provoz MŠ v měsíci červenec a srpen je přerušen zpravidla na 6 týdnů.
 • V době letních prázdnin je provoz mateřské školy určen výhradně pro děti, jejichž matky dochází do zaměstnání.
 • O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy Mgr. Bc. František Stejskal na základě žádosti (přihlášky) vyplněné zákonnými zástupci. O výsledku jsou informováni tzv. Rozhodnutím o zařazení/ nezařazení dítěte do MŠ.
 • Ředitel školy může vydat Rozhodnutí o ukončení docházky a to v případě: požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, prokáže-li se ve zkušební  době, že dítě není schopno přizpůsobit se podmínkám školy, pokud je neomluvená neúčast dítěte v předškolním vzdělávání delší dvou týdnů, a je-li závažně a opakovaně narušen chod školy zákonným zástupcem (agresivní jednání, hanobení pověsti MŠ, přichází pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, odcizí-li věci dětí či zařízení MŠ, opakovaně vyzvedává dítě po provozní době MŠ): nejsou-li uhrazené částky za stravování.
 • Rodiče a zákonní zástupci dítěte jsou povinni odevzdat při nástupu dítěte do MŠ vyplněný evidenční list s platnými údaji.
 • Povinností rodičů je včas hlásit změny bydliště, telefonního čísla a dalších údajů důležitých pro bezpečnost a plynulý průběh vzdělávání. Informace jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 • Škola odpovídá za děti od okamžiku předání dětí rodičem nebo zmocněným zástupcem učitelce MŠ, do okamžiku předání učitelkou MŠ rodiči či zmocněnému zástupci.Rodič nebo zmocněný zástupce předává dítě osobně ve dveřích ze šatny do herny.Učitelka osobně předá dítě rodiči nebo zmocněnému zástupci ve dveřích z herny do šatny.V případě pobytu na školní zahradě se za předání považuje pozdrav dítěte učitelce a pozdrav učitelky dítěti. Bez vědomí učitelky nesmí rodič či zmocněný zástupce z MŠ dítě odvést.
 • Rodič může omluvit dítě z MŠ v ten samý den jeho nepřítomnosti a to nejdéle do 7:00 hodin.
 • Při každé déle trvající nepřítomnosti dítěte, vyrozumí rodič školu o důvodu.
 • Děti se přijímají do 8:00 hodin, ale v případě domluvy s učitelkou lze i po této stanovené době.
 • Pedagogické pracovnice zodpovídají za dítě od doby jeho předání rodičem jim zmocněným zástupcem do doby předání zpět rodiči či jinému zástupci, který byl k tomu od rodičů písemně zmocněn.
 • Při nevyzvednutí dítěte z MŠ rodičem či zmocněným zástupcem, a po neúspěšných a opakovaných pokusech o spojení s rodiči, je pedagogická pracovnice povinna uvědomit policii ČR a sociální úřad pro ochranu dětí.
 • Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním.
 • Rodiče jsou povinni vyrozumět školu o změně zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných závažných záležitostí ovlivňující vzdělávání dítěte. Jsou povinni informovat školu, vyskytne-li se v nejbližším okolí infekční nemoc.
 • V MŠ dostávají děti jídlo 3x denně a dodržují pitný režim po celý den.
 • Stravné se vybírá bezhotovostně k 20. dni předcházejícího měsíce a to na č.ú.150850422/0600.
 • Dítěti, kterému není odhlášeno stravování (není omluvené na daný den) do 7:00 hodin je započítáváno stravné za tento den a to v plné výši. První den nemoci lze zaplacené jídlo vyzvednout do vlastních nádob.
 • Dítě z bezpečnostních důvodů nesmí do MŠ žvýkačky, sladkosti ani ozdobné nebo cenné předměty.
 • Děti si z domova nenosí žádné hračky.
 • Děti musí mít všechny své věci (obuv, oděv) označeny, aby nedošlo k záměně.
 • Děti chodí ven za každého počasí, pobyt venku se neuskutečňuje jen za silného větru, deště a při inverzi.
 • Rodiče mají právo nahlédnout do Školního vzdělávacího programu MŠ. S programem výchovné práce jsou seznamováni na nástěnce. Práce dětí jsou vystavovány na chodbě školy a tvoří výzdobu třídy a šatny.
 • Rodiče jsou průběžně informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Mohou požádat poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy.
 • Rodiče se mohou zúčastňovat akcí MŠ, pokud tyto jsou určeny pro rodiče s dětmi.
 • Rodiče dítěte jsou povinni respektovat práva ostatních dětí a nesmí jakýmkoliv způsobem je fyzicky nebo duševně omezovat.
 • Rodiče a děti si počínají v MŠ, tak aby nedošlo k poškození majetku školy. Pokud k poškození dojde, vzniklou škodu nahradí.
 • Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ rodiče podávají vedoucí učitelce, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí nadřízenému orgánu řediteli školy.


PřílohaVelikost
organizacni-rad-ms-2017.docx21.76 KB

KomenskýZŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Anketa

Jak se Vám líbí nové webové stránky Mateřské školy Žirafík?: